001003001_2-600x600

Speed Control Induction Motor

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Speed Control Induction Motor

Bộ điều khiển tốc độ cho phép bạn dễ dàng thiết lập và điều chỉnh tốc độ của động cơ bằng Speed Controller.
Thích hợp cho hoạt động liên tục Uni-directional
Đáp ứng Tiêu chuẩn An toàn và Điện áp Nguồn Toàn cầu
Đáp ứng Tiêu chuẩn An toàn và Điện áp Nguồn Toàn cầu
Hầu hết các bộ phận của mô hình phù hợp với việc đánh dấu CE và CCC. Và chúng đáp ứng điện áp cung cấp điện của Bắc Mỹ, Châu Á và Châu Âu.
Chạy một giai đoạn
Đối với động cơ chạy một giai đoạn, hãy sử dụng bình ngưng phù hợp với dung tích của động cơ đó.
Đối với động cơ cảm ứng đơn pha, không thể đảo ngược hướng trong thời gian ngắn trong quá trình vận hành.
Vì vậy, dừng động cơ đầu tiên và thay đổi hướng tiếp theo.

Rate this post

Speed Control Induction Motor

Speed Control Induction Motor
– Kiểm soát tốc độ bằng cách sử dụng bộ điều khiển
– Ngừng trong 2 giây. Khi tắt
– Quá tải: 30 ~ 40 lần
– Có thể quay ngược

Một số model thông dụng:

6w60mm:

6SDGA-6G, 6SDGD-6G, 6SDGE-6G, 6SDDA-6, 6SDDD-6, 6SDDE-6, 6SDGA-6G-T, 6SDGD-6G-T, 6SDGE-6G-T, 6SDDA-6-T, 6SDDD-6-T, 6SDDE-6-T,

6w70mm:

7SDGA-6G, 7SDGD-6G, 7SDGE-6G, 7SDDA-6, 7SDDD-6, 7SDDE-6, 7SDGA-6G-T, 7SDGD-6G-T, 7SDGE-6G-T, 7SDDA-6-T, 7SDDD-6-T, 7SDDE-6-T,

10w70mm:

7SDGA-10G, 7SDGD-10G, 7SDGE-10G, 7SDDA-10, 7SDDD-10, 7SDDE-10, 7SDGA-10G-T, 7SDGD-10G-T, 7SDGE-10G-T, 7SDDA-10-T, 7SDDD-10-T, 7SDDE-10-T,

15w70mm:

7SDGA-15G, 7SDGD-15G, 7SDGE-15G, 7SDDA-15, 7SDDD-15, 7SDDE-15, 7SDGA-15G-T, 7SDGD-15G-T, 7SDGE-15G-T, 7SDDA-15-T, 7SDDD-15-T, 7SDDE-15-T,

15w80mm:

8SDGA-15G, 8SDGD-15G, 8SDGE-15G, 8SDGA-15W, 8SDGD-15W, 8SDGE-15W, 8SDDA-15, 8SDDD-15, 8SDDE-15, 8SDGA-15G-T, 8SDGD-15G-T, 8SDGE-15G-T, 8SDGA-15W-T, 8SDGD-15W-T, 8SDGE-15W-T, 8SDDA-15-T, 8SDDD-15-T, 8SDDE-15-T,

25w80mm:

8SDGA-25G, 8SDGD-25G, 8SDGE-25G, 8SDGA-25W, 8SDGD-25W, 8SDGE-25W, 8SDDA-25, 8SDDD-25, 8SDDE-25, 8SDGA-25G-T, 8SDGD-25G-T, 8SDGE-25G-T, 8SDGA-25W-T, 8SDGD-25W-T, 8SDGE-25W-T, 8SDDA-25-T, 8SDDD-25-T, 8SDDE-25-T,

40w90mm:

9SDGA-40G, 9SDGD-40G, 9SDGE-40G, 9SDGA-40W, 9SDGD-40W, 9SDGE-40W, 9SDDA-40, 9SDDD-40, 9SDDE-40, 9SDGA-40G-T, 9SDGD-40G-T, 9SDGE-40G-T, 9SDGA-40W-T, 9SDGD-40W-T, 9SDGE-40W-T, 9SDDA-40-T, 9SDDD-40-T, 9SDDE-40-T,

60w:

9SDGA-60FG, 9SDGD-60FG, 9SDGE-60FG, 9SDGA-60FP, 9SDGD-60FP, 9SDGE-60FP, 9SDGA-60FH, 9SDGD-60FH, 9SDGE-60FH, 9SDGA-60FW, 9SDGD-60FW, 9SDGE-60FW, 9SDGA-60FWH, 9SDGD-60FWH, 9SDGE-60FWH, 9SDDA-60F, 9SDDD-60F, 9SDDE-60F, 9SDKA-60F, 9SDKD-60F, 9SDKE-60F, 9SDGA-60FG-T, 9SDGD-60FG-T, 9SDGE-60FG-T, 9SDGA-60FP-T, 9SDGD-60FP-T, 9SDGE-60FP-T, 9SDGA-60FH-T, 9SDGD-60FH-T, 9SDGE-60FH-T, 9SDGA-60FW-T, 9SDGD-60FW-T, 9SDGE-60FW-T, 9SDGA-60FWH-T, 9SDGD-60FWH-T, 9SDGE-60FWH-T, 9SDDA-60F-T, 9SDDD-60F-T, 9SDDE-60F-T, 9SDKA-60F-T, 9SDKD-60F-T, 9SDKE-60F-T, 9SDGA-60F2G, 9SDGD-60F2G, 9SDGE-60F2G, 9SDGA-60F2P, 9SDGD-60F2P, 9SDGE-60F2P, 9SDGA-60F2H, 9SDGD-60F2H, 9SDGE-60F2H, 9SDGA-60F2W, 9SDGD-60F2W, 9SDGE-60F2W, 9SDGA-60F2WH, 9SDGD-60F2WH, 9SDGE-60F2WH, 9SDDA-60F2, 9SDDD-60F2, 9SDDE-60F2, 9SDKA-60F2, 9SDKD-60F2, 9SDKE-60F2, 9SDGA-60F2G-T, 9SDGD-60F2G-T, 9SDGE-60F2G-T, 9SDGA-60F2P-T, 9SDGD-60F2P-T, 9SDGE-60F2P-T, 9SDGA-60F2H-T, 9SDGD-60F2H-T, 9SDGE-60F2H-T, 9SDGA-60F2W-T, 9SDGD-60F2W-T, 9SDGE-60F2W-T, 9SDGA-60F2WH-T, 9SDGD-60F2WH-T, 9SDGE-60F2WH-T, 9SDDA-60F2-T, 9SDDD-60F2-T, 9SDDE-60F2-T, 9SDKA-60F2-T, 9SDKD-60F2-T, 9SDKE-60F2-T,

90w:

9SDGA-90FG, 9SDGD-90FG, 9SDGE-90FG, 9SDGA-90FP, 9SDGD-90FP, 9SDGE-90FP, 9SDGA-90FH, 9SDGD-90FH, 9SDGE-90FH, 9SDGA-90FW, 9SDGD-90FW, 9SDGE-90FW, 9SDGA-90FWH, 9SDGD-90FWH, 9SDGE-90FWH, 9SDDA-90F, 9SDDD-90F, 9SDDE-90F, 9SDKA-90F, 9SDKD-90F, 9SDKE-90F, 9SDGA-90FG-T, 9SDGD-90FG-T, 9SDGE-90FG-T, 9SDGA-90FP-T, 9SDGD-90FP-T, 9SDGE-90FP-T, 9SDGA-90FH-T, 9SDGD-90FH-T, 9SDGE-90FH-T, 9SDGA-90FW-T, 9SDGD-90FW-T, 9SDGE-90FW-T, 9SDGA-90FWH-T, 9SDGD-90FWH-T, 9SDGE-90FWH-T, 9SDDA-90F-T, 9SDDD-90F-T, 9SDDE-90F-T, 9SDKA-90F-T, 9SDKD-90F-T, 9SDKE-90F-T, 9SDGA-90F2G, 9SDGD-90F2G, 9SDGE-90F2G, 9SDGA-90F2P, 9SDGD-90F2P, 9SDGE-90F2P, 9SDGA-90F2H, 9SDGD-90F2H, 9SDGE-90F2H, 9SDGA-90F2W, 9SDGD-90F2W, 9SDGE-90F2W, 9SDGA-90F2WH, 9SDGD-90F2WH, 9SDGE-90F2WH, 9SDDA-90F2, 9SDDD-90F2, 9SDDE-90F2, 9SDKA-90F2, 9SDKD-90F2, 9SDKE-90F2, 9SDGA-90F2G-T, 9SDGD-90F2G-T, 9SDGE-90F2G-T, 9SDGA-90F2P-T, 9SDGD-90F2P-T, 9SDGE-90F2P-T, 9SDGA-90F2H-T, 9SDGD-90F2H-T, 9SDGE-90F2H-T, 9SDGA-90F2W-T, 9SDGD-90F2W-T, 9SDGE-90F2W-T, 9SDGA-90F2WH-T, 9SDGD-90F2WH-T, 9SDGE-90F2WH-T, 9SDDA-90F2-T, 9SDDD-90F2-T, 9SDDE-90F2-T, 9SDKA-90F2-T, 9SDKD-90F2-T, 9SDKE-90F2-T,

120w:

9SDGA-120FG, 9SDGD-120FG, 9SDGE-120FG, 9SDGA-120FP, 9SDGD-120FP, 9SDGE-120FP, 9SDGA-120FH, 9SDGD-120FH, 9SDGE-120FH, 9SDGA-120FW, 9SDGD-120FW, 9SDGE-120FW, 9SDGA-120FWH, 9SDGD-120FWH, 9SDGE-120FWH, 9SDDA-120F, 9SDDD-120F, 9SDDE-120F, 9SDKA-120F, 9SDKD-120F, 9SDKE-120F, 9SDGA-120FG-T, 9SDGD-120FG-T, 9SDGE-120FG-T, 9SDGA-120FP-T, 9SDGD-120FP-T, 9SDGE-120FP-T, 9SDGA-120FH-T, 9SDGD-120FH-T, 9SDGE-120FH-T, 9SDGA-120FW-T, 9SDGD-120FW-T, 9SDGE-120FW-T, 9SDGA-120FWH-T, 9SDGD-120FWH-T, 9SDGE-120FWH-T, 9SDDA-120F-T, 9SDDD-120F-T, 9SDDE-120F-T, 9SDKA-120F-T, 9SDKD-120F-T, 9SDKE-120F-T, 9SDGA-120F2G, 9SDGD-120F2G, 9SDGE-120F2G, 9SDGA-120F2P, 9SDGD-120F2P, 9SDGE-120F2P, 9SDGA-120F2H, 9SDGD-120F2H, 9SDGE-120F2H, 9SDGA-120F2W, 9SDGD-120F2W, 9SDGE-120F2W, 9SDGA-120F2WH, 9SDGD-120F2WH, 9SDGE-120F2WH, 9SDDA-120F2, 9SDDD-120F2, 9SDDE-120F2, 9SDKA-120F2, 9SDKD-120F2, 9SDKE-120F2, 9SDGA-120F2G-T, 9SDGD-120F2G-T, 9SDGE-120F2G-T, 9SDGA-120F2P-T, 9SDGD-120F2P-T, 9SDGE-120F2P-T, 9SDGA-120F2H-T, 9SDGD-120F2H-T, 9SDGE-120F2H-T, 9SDGA-120F2W-T, 9SDGD-120F2W-T, 9SDGE-120F2W-T, 9SDGA-120F2WH-T, 9SDGD-120F2WH-T, 9SDGE-120F2WH-T, 9SDDA-120F2-T, 9SDDD-120F2-T, 9SDDE-120F2-T, 9SDKA-120F2-T, 9SDKD-120F2-T, 9SDKE-120F2-T,

180w:

9SDGD-180FG, 9SDGE-180FG, 9SDGD-180FP, 9SDGE-180FP, 9SDGD-180FH, 9SDGE-180FH, 9SDGD-180FWH, 9SDGE-180FWH, 9SDDD-180F, 9SDDE-180F, 9SDKD-180F, 9SDKE-180F, 9SDGD-180FG-T, 9SDGE-180FG-T, 9SDGD-180FP-T, 9SDGE-180FP-T, 9SDGD-180FH-T, 9SDGE-180FH-T, 9SDGD-180FWH-T, 9SDGE-180FWH-T, 9SDDD-180F-T, 9SDDE-180F-T, 9SDKD-180F-T, 9SDKE-180F-T, 9SDGD-180F2G, 9SDGE-180F2G, 9SDGD-180F2P, 9SDGE-180F2P, 9SDGD-180F2H, 9SDGE-180F2H, 9SDGD-180F2WH, 9SDGE-180F2WH, 9SDDD-180F2, 9SDDE-180F2, 9SDKD-180F2, 9SDKE-180F2, 9SDGD-180F2G-T, 9SDGE-180F2G-T, 9SDGD-180F2P-T, 9SDGE-180F2P-T, 9SDGD-180F2H-T, 9SDGE-180F2H-T, 9SDGD-180F2WH-T, 9SDGE-180F2WH-T, 9SDDD-180F2-T, 9SDDE-180F2-T, 9SDKD-180F2-T, 9SDKE-180F2-T,

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Speed Control Induction Motor”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!