a9

STANDARD BLDC GEARED MOTORS

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

STANDARD BLDC GEARED MOTORS
Quý khách vui lòng chọn lựa model theo danh sách bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt hơn:
Hotline:0974.190088
Email: vuonguoc@gmail.com

Rate this post

STANDARD BLDC GEARED MOTORS
Bao gồm một số model cơ bản như sau:

XBA6120A-100K,     XBA6120B-100K,     XBA6120U-100K,     XBA8120A-100K,     XBA8120B-100K,            XBA8120U-100K,     XBA9120A-100K,     XBA9120B-100K,     XBA9120U-100K,     XBA10120A-100K,  XBA10120B-100K,   XBA10120U-100K,               XBA6150A-100K,     XBA6150B-100K,            XBA6150U-100K,     XBA8150A-100K,     XBA8150B-100K,     XBA8150U-100K,     XBA9150A-100K,            XBA9150B-100K,     XBA9150U-100K,     XBA10150A-100K,   XBA10150B-100K,   XBA10150U-100K,  ,           XBA620A-100K,       XBA620B-100K,       XBA620U-100K,       XBA820A-100K,       XBA820B-100K,  XBA820U-100K,       XBA920A-100K,       XBA920B-100K,       XBA920U-100K,       XBA1020A-100K,            XBA1020B-100K,     XBA1020U-100K,     ,           XBA640A-100K,       XBA640B-100K,       XBA640U-100K,  XBA840A-100K,       XBA840B-100K,       XBA840U-100K,       XBA940A-100K,       XBA940B-100K,            XBA940U-100K,       XBA1040A-100K,     XBA1040B-100K,     XBA1040U-100K,     ,           XBA675A-100K,  XBA675B-100K,       XBA675U-100K,       XBA875A-100K,       XBA875B-100K,       XBA875U-100K,            XBA975A-100K,       XBA975B-100K,       XBA975U-100K,       XBA1075A-100K,     XBA1075B-100K,            XBA1075U-100K,     ,           XBA6200A-100K,     XBA6200B-100K,     XBA6200U-100K,            XBA8200A-100K,     XBA8200B-100K,     XBA8200U-100K,     XBA9200A-100K,     XBA9200B-100K,            XBA9200U-100K,     XBA10200A-100K,   XBA10200B-100K,   XBA10200U-100K,   ,            XBA6400A-100K,     XBA6400B-100K,     XBA6400U-100K,     XBA8400A-100K,     XBA8400B-100K,            XBA8400U-100K,     XBA9400A-100K,     XBA9400B-100K,     XBA9400U-100K,     XBA10400A-100K,  XBA10400B-100K,   XBA10400U-100K,   ,           XBA6120A-200K,     XBA6120B-200K,            XBA6120U-200K,     XBA8120A-200K,     XBA8120B-200K,     XBA8120U-200K,     XBA9120A-200K,            XBA9120B-200K,     XBA9120U-200K,     XBA10120A-200K,   XBA10120B-200K,   XBA10120U-200K,  ,           XBA6150A-200K,     XBA6150B-200K,     XBA6150U-200K,     XBA8150A-200K,            XBA8150B-200K,     XBA8150U-200K,     XBA9150A-200K,     XBA9150B-200K,     XBA9150U-200K,            XBA10150A-200K,   XBA10150B-200K,   XBA10150U-200K,   ,           XBA620A-200K,       XBA620B-200K,  XBA620U-200K,       XBA820A-200K,       XBA820B-200K,       XBA820U-200K,       XBA920A-200K,            XBA920B-200K,       XBA920U-200K,       XBA1020A-200K,     XBA1020B-200K,     XBA1020U-200K,            ,           XBA640A-200K,       XBA640B-200K,       XBA640U-200K,       XBA840A-200K,       XBA840B-200K,  XBA840U-200K,       XBA940A-200K,       XBA940B-200K,       XBA940U-200K,       XBA1040A-200K,            XBA1040B-200K,     XBA1040U-200K,     ,           XBA675A-200K,       XBA675B-200K,       XBA675U-200K,  XBA875A-200K,       XBA875B-200K,       XBA875U-200K,       XBA975A-200K,       XBA975B-200K,            XBA975U-200K,       XBA1075A-200K,     XBA1075B-200K,     XBA1075U-200K,     ,            XBA6200A-200K,     XBA6200B-200K,     XBA6200U-200K,     XBA8200A-200K,     XBA8200B-200K,            XBA8200U-200K,     XBA9200A-200K,     XBA9200B-200K,     XBA9200U-200K,     XBA10200A-200K,  XBA10200B-200K,   XBA10200U-200K,   ,           XBA6400A-200K,     XBA6400B-200K,            XBA6400U-200K,     XBA8400A-200K,     XBA8400B-200K,     XBA8400U-200K,     XBA9400A-200K,            XBA9400B-200K,     XBA9400U-200K,     XBA10400A-200K,   XBA10400B-200K,   XBA10400U-200K,  ,           XBA6120A-50K,       XBA6120B-50K,       XBA6120U-50K,       XBA8120A-50K,            XBA8120B-50K,       XBA8120U-50K,       XBA9120A-50K,       XBA9120B-50K,       XBA9120U-50K,            XBA10120A-50K,     XBA10120B-50K,     XBA10120U-50K,                                                                                                                                                    

XBA6150A-50K,       XBA6150B-50K,       XBA6150U-50K,       XBA8150A-50K,       XBA8150B-50K,            XBA8150U-50K,       XBA9150A-50K,       XBA9150B-50K,       XBA9150U-50K,       XBA10150A-50K,            XBA10150B-50K,     XBA10150U-50K,     ,           XBA620A-50K,         XBA620B-50K,         XBA620U-50K,    XBA820A-50K,         XBA820B-50K,         XBA820U-50K,         XBA920A-50K,         XBA920B-50K,            XBA920U-50K,         XBA1020A-50K,       XBA1020B-50K,       XBA1020U-50K,       ,           XBA640A-50K,    XBA640B-50K,         XBA640U-50K,         XBA840A-50K,         XBA840B-50K,         XBA840U-50K,            XBA940A-50K,         XBA940B-50K,         XBA940U-50K,         XBA1040A-50K,       XBA1040B-50K,            XBA1040U-50K,       ,           XBA675A-50K,         XBA675B-50K,         XBA675U-50K,         XBA875A-50K,    XBA875B-50K,         XBA875U-50K,         XBA975A-50K,         XBA975B-50K,         XBA975U-50K,            XBA1075A-50K,       XBA1075B-50K,       XBA1075U-50K,       ,           XBA6200A-50K,            XBA6200B-50K,       XBA6200U-50K,       XBA8200A-50K,       XBA8200B-50K,       XBA8200U-50K,            XBA9200A-50K,       XBA9200B-50K,       XBA9200U-50K,       XBA10200A-50K,     XBA10200B-50K,            XBA10200U-50K,     ,           XBA6400A-50K,       XBA6400B-50K,       XBA6400U-50K,            XBA8400A-50K,       XBA8400B-50K,       XBA8400U-50K,       XBA9400A-50K,       XBA9400B-50K,            XBA9400U-50K,       XBA10400A-50K,     XBA10400B-50K,     XBA10400U-50K,     ,            XBA6120A-30K,       XBA6120B-30K,       XBA6120U-30K,       XBA8120A-30K,       XBA8120B-30K,            XBA8120U-30K,       XBA9120A-30K,       XBA9120B-30K,       XBA9120U-30K,       XBA10120A-30K,            XBA10120B-30K,     XBA10120U-30K,     ,           XBA6150A-30K,       XBA6150B-30K,            XBA6150U-30K,       XBA8150A-30K,       XBA8150B-30K,       XBA8150U-30K,       XBA9150A-30K,            XBA9150B-30K,       XBA9150U-30K,       XBA10150A-30K,     XBA10150B-30K,     XBA10150U-30K,            ,           XBA620A-30K,         XBA620B-30K,         XBA620U-30K,         XBA820A-30K,         XBA820B-30K,    XBA820U-30K,         XBA920A-30K,         XBA920B-30K,         XBA920U-30K,         XBA1020A-30K,            XBA1020B-30K,       XBA1020U-30K,       ,           XBA640A-30K,         XBA640B-30K,         XBA640U-30K,    XBA840A-30K,         XBA840B-30K,         XBA840U-30K,         XBA940A-30K,         XBA940B-30K,            XBA940U-30K,         XBA1040A-30K,       XBA1040B-30K,       XBA1040U-30K,       ,           XBA675A-30K,    XBA675B-30K,         XBA675U-30K,         XBA875A-30K,         XBA875B-30K,         XBA875U-30K,            XBA975A-30K,         XBA975B-30K,         XBA975U-30K,         XBA1075A-30K,       XBA1075B-30K,            XBA1075U-30K,       ,           XBA6200A-30K,       XBA6200B-30K,       XBA6200U-30K,            XBA8200A-30K,       XBA8200B-30K,       XBA8200U-30K,       XBA9200A-30K,       XBA9200B-30K,            XBA9200U-30K,       XBA10200A-30K,     XBA10200B-30K,     XBA10200U-30K,     ,            XBA6400A-30K,       XBA6400B-30K,       XBA6400U-30K,       XBA8400A-30K,       XBA8400B-30K,            XBA8400U-30K,       XBA9400A-30K,       XBA9400B-30K,       XBA9400U-30K,       XBA10400A-30K,            XBA10400B-30K,     XBA10400U-30K,     ,           XBA6120A-20K,       XBA6120B-20K,            XBA6120U-20K,       XBA8120A-20K,       XBA8120B-20K,       XBA8120U-20K,       XBA9120A-20K,            XBA9120B-20K,       XBA9120U-20K,       XBA10120A-20K,     XBA10120B-20K,     XBA10120U-20K,            ,           XBA6150A-20K,       XBA6150B-20K,       XBA6150U-20K,       XBA8150A-20K,            XBA8150B-20K,       XBA8150U-20K,       XBA9150A-20K,       XBA9150B-20K,       XBA9150U-20K,            XBA10150A-20K,     XBA10150B-20K,     XBA10150U-20K,     ,           XBA620A-20K,         XBA620B-20K,    XBA620U-20K,         XBA820A-20K,         XBA820B-20K,         XBA820U-20K,         XBA920A-20K,            XBA920B-20K,         XBA920U-20K,         XBA1020A-20K,       XBA1020B-20K,       XBA1020U-20K,

XBA640A-20K,         XBA640B-20K,         XBA640U-20K,         XBA840A-20K,         XBA840B-20K,            XBA840U-20K,         XBA940A-20K,         XBA940B-20K,         XBA940U-20K,         XBA1040A-20K,            XBA1040B-20K,       XBA1040U-20K,       ,           XBA675A-20K,         XBA675B-20K,         XBA675U-20K,    XBA875A-20K,         XBA875B-20K,         XBA875U-20K,         XBA975A-20K,         XBA975B-20K,            XBA975U-20K,         XBA1075A-20K,       XBA1075B-20K,       XBA1075U-20K,       ,            XBA6200A-20K,       XBA6200B-20K,       XBA6200U-20K,       XBA8200A-20K,       XBA8200B-20K,            XBA8200U-20K,       XBA9200A-20K,       XBA9200B-20K,       XBA9200U-20K,       XBA10200A-20K,            XBA10200B-20K,     XBA10200U-20K,     ,           XBA6400A-20K,       XBA6400B-20K,            XBA6400U-20K,       XBA8400A-20K,       XBA8400B-20K,       XBA8400U-20K,       XBA9400A-20K,            XBA9400B-20K,       XBA9400U-20K,       XBA10400A-20K,     XBA10400B-20K,     XBA10400U-20K,            ,           XBA6120A-15K,       XBA6120B-15K,       XBA6120U-15K,       XBA8120A-15K,            XBA8120B-15K,       XBA8120U-15K,       XBA9120A-15K,       XBA9120B-15K,       XBA9120U-15K,            XBA10120A-15K,     XBA10120B-15K,     XBA10120U-15K,     ,           XBA6150A-15K,            XBA6150B-15K,       XBA6150U-15K,       XBA8150A-15K,       XBA8150B-15K,       XBA8150U-15K,            XBA9150A-15K,       XBA9150B-15K,       XBA9150U-15K,       XBA10150A-15K,     XBA10150B-15K,            XBA10150U-15K,     ,           XBA620A-15K,         XBA620B-15K,         XBA620U-15K,         XBA820A-15K,    XBA820B-15K,         XBA820U-15K,         XBA920A-15K,         XBA920B-15K,         XBA920U-15K,            XBA1020A-15K,       XBA1020B-15K,       XBA1020U-15K,       ,           XBA640A-15K,         XBA640B-15K,    XBA640U-15K,         XBA840A-15K,         XBA840B-15K,         XBA840U-15K,         XBA940A-15K,            XBA940B-15K,         XBA940U-15K,         XBA1040A-15K,       XBA1040B-15K,       XBA1040U-15K,            ,           XBA675A-15K,         XBA675B-15K,         XBA675U-15K,         XBA875A-15K,         XBA875B-15K,    XBA875U-15K,         XBA975A-15K,         XBA975B-15K,         XBA975U-15K,         XBA1075A-15K,            XBA1075B-15K,       XBA1075U-15K,       ,           XBA6200A-15K,       XBA6200B-15K,            XBA6200U-15K,       XBA8200A-15K,       XBA8200B-15K,       XBA8200U-15K,       XBA9200A-15K,            XBA9200B-15K,       XBA9200U-15K,       XBA10200A-15K,     XBA10200B-15K,     XBA10200U-15K,            ,           XBA6400A-15K,       XBA6400B-15K,       XBA6400U-15K,       XBA8400A-15K,            XBA8400B-15K,       XBA8400U-15K,       XBA9400A-15K,       XBA9400B-15K,       XBA9400U-15K,            XBA10400A-15K,     XBA10400B-15K,     XBA10400U-15K,     ,           XBA6120A-10K,            XBA6120B-10K,       XBA6120U-10K,       XBA8120A-10K,       XBA8120B-10K,       XBA8120U-10K,            XBA9120A-10K,       XBA9120B-10K,       XBA9120U-10K,       XBA10120A-10K,     XBA10120B-10K,            XBA10120U-10K,     ,           XBA6150A-10K,       XBA6150B-10K,       XBA6150U-10K,            XBA8150A-10K,       XBA8150B-10K,       XBA8150U-10K,       XBA9150A-10K,       XBA9150B-10K,            XBA9150U-10K,       XBA10150A-10K,     XBA10150B-10K,     XBA10150U-10K,     ,           XBA620A-10K,    XBA620B-10K,         XBA620U-10K,         XBA820A-10K,         XBA820B-10K,         XBA820U-10K,            XBA920A-10K,         XBA920B-10K,         XBA920U-10K,         XBA1020A-10K,       XBA1020B-10K,            XBA1020U-10K,       ,           XBA640A-10K,         XBA640B-10K,         XBA640U-10K,         XBA840A-10K,    XBA840B-10K,         XBA840U-10K,         XBA940A-10K,         XBA940B-10K,         XBA940U-10K,            XBA1040A-10K,       XBA1040B-10K,       XBA1040U-10K,                                                                                                                                                      

XBA675A-10K,         XBA675B-10K,         XBA675U-10K,         XBA875A-10K,         XBA875B-10K,            XBA875U-10K,         XBA975A-10K,         XBA975B-10K,         XBA975U-10K,         XBA1075A-10K,            XBA1075B-10K,       XBA1075U-10K,       ,           XBA6200A-10K,       XBA6200B-10K,            XBA6200U-10K,       XBA8200A-10K,       XBA8200B-10K,       XBA8200U-10K,       XBA9200A-10K,            XBA9200B-10K,       XBA9200U-10K,       XBA10200A-10K,     XBA10200B-10K,     XBA10200U-10K,            ,           XBA6400A-10K,       XBA6400B-10K,       XBA6400U-10K,       XBA8400A-10K,            XBA8400B-10K,       XBA8400U-10K,       XBA9400A-10K,       XBA9400B-10K,       XBA9400U-10K,            XBA10400A-10K,     XBA10400B-10K,     XBA10400U-10K,     ,           XBA6120A-5K,            XBA6120B-5K,         XBA6120U-5K,         XBA8120A-5K,         XBA8120B-5K,         XBA8120U-5K,            XBA9120A-5K,         XBA9120B-5K,         XBA9120U-5K,         XBA10120A-5K,       XBA10120B-5K,            XBA10120U-5K,       ,           XBA6150A-5K,         XBA6150B-5K,         XBA6150U-5K,            XBA8150A-5K,         XBA8150B-5K,         XBA8150U-5K,         XBA9150A-5K,         XBA9150B-5K,            XBA9150U-5K,         XBA10150A-5K,       XBA10150B-5K,       XBA10150U-5K,       5,         XBA620A-5K,      XBA620B-5K,           XBA620U-5K,           XBA820A-5K,           XBA820B-5K,           XBA820U-5K,            XBA920A-5K,           XBA920B-5K,           XBA920U-5K,           XBA1020A-5K,         XBA1020B-5K,            XBA1020U-5K,         ,           XBA640A-5K,           XBA640B-5K,           XBA640U-5K,           XBA840A-5K,      XBA840B-5K,           XBA840U-5K,           XBA940A-5K,           XBA940B-5K,           XBA940U-5K,            XBA1040A-5K,         XBA1040B-5K,         XBA1040U-5K,         ,           XBA675A-5K,           XBA675B-5K,      XBA675U-5K,           XBA875A-5K,           XBA875B-5K,           XBA875U-5K,           XBA975A-5K,            XBA975B-5K,           XBA975U-5K,           XBA1075A-5K,         XBA1075B-5K,         XBA1075U-5K,            ,           XBA6200A-5K,         XBA6200B-5K,         XBA6200U-5K,         XBA8200A-5K,            XBA8200B-5K,         XBA8200U-5K,         XBA9200A-5K,         XBA9200B-5K,         XBA9200U-5K,            XBA10200A-5K,       XBA10200B-5K,       XBA10200U-5K,       ,           XBA6400A-5K,            XBA6400B-5K,         XBA6400U-5K,         XBA8400A-5K,         XBA8400B-5K,         XBA8400U-5K,            XBA9400A-5K,         XBA9400B-5K,         XBA9400U-5K,         XBA10400A-5K,       XBA10400B-5K,            XBA10400U-5K, 

MOTOR + CONTROL UNIT BAO GỒM MỘT SỐ MODEL NHƯ SAU:

XBU9120GA,            XBU9120DA,            XBU9120GB, XBU9120DB, XBU9120GD,            XBU9120DD,            XBU10120GA,          XBU10120DA,          XBU10120GB,           XBU10120DB,           XBU10120GD,            XBU10120DD,          XBU8120GA,            XBU8120DA,            XBU8120GB, XBU8120DB,            XBU8120GD,            XBU8120DD,            XBU6120GA,            XBU6120DA,            XBU6120GB,            XBU6120DB, XBU6120GD,            XBU6120DD,            XBU9150GA,            XBU9150DA,            XBU9150GB, XBU9150DB, XBU9150GD,            XBU9150DD,            XBU10150GA,            XBU10150DA,          XBU10150GB,           XBU10150DB,           XBU10150GD,          XBU10150DD,            XBU8150GA,            XBU8150DA,            XBU8150GB, XBU8150DB, XBU8150GD,            XBU8150DD,            XBU6150GA,            XBU6150DA,            XBU6150GB, XBU6150DB,            XBU6150GD,            XBU6150DD,            XBU975GA,  XBU975DA,  XBU975GB,   XBU975DB,            XBU975GD,  XBU975DD,  XBU1075GA,            XBU1075DA,            XBU1075GB, XBU1075DB,            XBU1075GD,            XBU1075DD,            XBU875GA,  XBU875DA,  XBU875GB,   XBU875DB,            XBU875GD,  XBU875DD,  XBU675GA,  XBU675DA,  XBU675GB,   XBU675DB,   XBU675GD,            XBU675DD,  XBU940GA,  XBU940DA,  XBU940GB,   XBU940DB,   XBU940GD,  XBU940DD,            XBU1040GA,            XBU1040DA,            XBU1040GB, XBU1040DB, XBU1040GD,            XBU1040DD,            XBU840GA,  XBU840DA,  XBU840GB,   XBU840DB,   XBU840GD,            XBU840DD,  XBU640GA,  XBU640DA,  XBU640GB,   XBU640DB,   XBU640GD,  XBU640DD,            XBU920GA,  XBU920DA,  XBU920GB,   XBU920DB,   XBU920GD,  XBU920DD,  XBU1020GA,            XBU1020DA,            XBU1020GB, XBU1020DB, XBU1020GD,            XBU1020DD,            XBU820GA,  XBU820DA,  XBU820GB,   XBU820DB,   XBU820GD,  XBU820DD,  XBU620GA,            XBU620DA,  XBU620GB,   XBU620DB,   XBU620GD,  XBU620DD,

Motor model XBA bao gồm các model như sau:

XBM9120G,   XBM9120D,   XBM10120G, XBM10120D, XBM8120G,   XBM8120D,   XBM6120G,            XBM6120D,   XBM9150G,   XBM9150D,   XBM10150G, XBM10150D, XBM8150G,   XBM8150D,            XBM6150G,   XBM6150D,   XBM975G,     XBM975D,     XBM1075G,   XBM1075D,   XBM875G,            XBM875D,     XBM675G,     XBM675D,     XBM940G,     XBM940D,     XBM1040G,   XBM1040D,            XBM840G,     XBM840D,     XBM640G,     XBM640D,     XBM920G,     XBM920D,     XBM1020G,            XBM1020D,   XBM820G,     XBM820D,     XBM620G,     XBM620D,

Gear head model XBA bao gồm các model như sau:

XTG9100K,    XTG6100K,    XTG8100K,    XTG10100K,  XTG9200K,    XTG6200K,    XTG8200K,            XTG10200K,  XTG950K,      XTG650K,      XTG850K,      XTG1050K,    XTG930K,      XTG630K,            XTG830K,      XTG1030K,    XTG920K,      XTG620K,      XTG820K,      XTG1020K,    XTG915K,            XTG615K,      XTG815K,      XTG1015K,    XTG910K,      XTG610K,      XTG810K,      XTG1010K,            XTG95K,        XTG65K,        XTG85K,        XTG105K,

Control unit bao gồm các model như sau:

XBD120B,      XBD120A,     XBD120U,     XBD150B,      XBD150A,     XBD150U,     XBD75B,        XBD75A,            XBD75U,       XBD40B,        XBD40A,       XBD40U,       XBD20B,        XBD20A,       XBD20U,

Một số model driver + motor + Gear head bao gồm như sau:

XFA690A-100K,        XFA690B-100K,        XFA890A-100K,        XFA890B-100K,        XFA990A-100K,  XFA990B-100K,                    XFA640A-100K,        XFA640B-100K,        XFA840A-100K,        XFA840B-100K,  XFA940A-100K,        XFA940B-100K,                    XFA625A-100K,        XFA625B-100K,        XFA825A-100K,  XFA825B-100K,        XFA925A-100K,        XFA925B-100K,                    XFA610A-100K,        XFA610B-100K,  XFA810A-100K,        XFA810B-100K,        XFA910A-100K,        XFA910B-100K,                                XFA690A-200K,        XFA690B-200K,        XFA890A-200K,        XFA890B-200K,        XFA990A-200K,    XFA990B-200K,                    XFA640A-200K,        XFA640B-200K,        XFA840A-200K,        XFA840B-200K,  XFA940A-200K,        XFA940B-200K,                    XFA625A-200K,        XFA625B-200K,        XFA825A-200K,  XFA825B-200K,        XFA925A-200K,        XFA925B-200K,                    XFA610A-200K,        XFA610B-200K,  XFA810A-200K,        XFA810B-200K,        XFA910A-200K,        XFA910B-200K,                    XFA690A-50K,    XFA690B-50K,          XFA890A-50K,          XFA890B-50K,          XFA990A-50K,          XFA990B-50K,                        XFA640A-50K,          XFA640B-50K,          XFA840A-50K,          XFA840B-50K,          XFA940A-50K,    XFA940B-50K,                      XFA625A-50K,          XFA625B-50K,          XFA825A-50K,          XFA825B-50K,    XFA925A-50K,          XFA925B-50K,                      XFA610A-50K,          XFA610B-50K,          XFA810A-50K,    XFA810B-50K,          XFA910A-50K,          XFA910B-50K,                      XFA690A-30K,          XFA690B-30K,    XFA890A-30K,          XFA890B-30K,          XFA990A-30K,          XFA990B-30K,                      XFA640A-30K,    XFA640B-30K,          XFA840A-30K,          XFA840B-30K,          XFA940A-30K,          XFA940B-30K,                        XFA625A-30K,          XFA625B-30K,          XFA825A-30K,          XFA825B-30K,          XFA925A-30K,    XFA925B-30K,                      XFA610A-30K,          XFA610B-30K,          XFA810A-30K,          XFA810B-30K,    XFA910A-30K,          XFA910B-30K,                      XFA690A-20K,          XFA690B-20K,          XFA890A-20K,    XFA890B-20K,          XFA990A-20K,          XFA990B-20K,                      XFA640A-20K,          XFA640B-20K,    XFA840A-20K,          XFA840B-20K,          XFA940A-20K,          XFA940B-20K,                      XFA625A-20K,    XFA625B-20K,          XFA825A-20K,          XFA825B-20K,          XFA925A-20K,          XFA925B-20K,                        XFA610A-20K,          XFA610B-20K,          XFA810A-20K,          XFA810B-20K,          XFA910A-20K,    XFA910B-20K,                      XFA690A-15K,          XFA690B-15K,          XFA890A-15K,          XFA890B-15K,    XFA990A-15K,          XFA990B-15K,                      XFA640A-15K,          XFA640B-15K,          XFA840A-15K,    XFA840B-15K,          XFA940A-15K,          XFA940B-15K,                      XFA625A-15K,          XFA625B-15K,    XFA825A-15K,          XFA825B-15K,          XFA925A-15K,          XFA925B-15K,                      XFA610A-15K,    XFA610B-15K,          XFA810A-15K,          XFA810B-15K,          XFA910A-15K,          XFA910B-15K,                        XFA690A-10K,          XFA690B-10K,          XFA890A-10K,          XFA890B-10K,          XFA990A-10K,    XFA990B-10K,                      XFA640A-10K,          XFA640B-10K,          XFA840A-10K,          XFA840B-10K,    XFA940A-10K,          XFA940B-10K,                      XFA625A-10K,          XFA625B-10K,          XFA825A-10K,    XFA825B-10K,          XFA925A-10K,          XFA925B-10K,                      XFA610A-10K,          XFA610B-10K,    XFA810A-10K,          XFA810B-10K,          XFA910A-10K,          XFA910B-10K,                                  XFA690A-5K,            XFA690B-5K,            XFA890A-5K,            XFA890B-5K,            XFA990A-5K,            XFA990B-5K,                        XFA640A-5K,            XFA640B-5K,            XFA840A-5K,            XFA840B-5K,      XFA940A-5K,            XFA940B-5K,                        XFA625A-5K,            XFA625B-5K,            XFA825A-5K,      XFA825B-5K,            XFA925A-5K,            XFA925B-5K,                        XFA610A-5K,            XFA610B-5K,      XFA810A-5K,            XFA810B-5K,            XFA910A-5K,            XFA910B-5K,

MOTOR + DRIVER BAO GỒM MỘT SỐ MODEL NHƯ SAU:

XFU9100G,    XFU9100D,    XFU8100G,    XFU8100D,    XFU6100G,    XFU6100D,    XFU950G,      XFU950D,            XFU850G,      XFU850D,      XFU650G,      XFU650D,      XFU930G,      XFU930D,      XFU830G,            XFU830D,      XFU630G,      XFU630D,

MOTOR XFA BAO GỒM MỘT SỐ MODEL NHƯ SAU:

XFM9100G,   XFM9100D,   XFM8100G,   XFM8100D,   XFM6100G,   XFM6100D,   XFM950G,     XFM950D,            XFM850G,     XFM850D,     XFM650G,     XFM650D,     XFM930G,     XFM930D,     XFM830G,            XFM830D,     XFM630G,     XFM630D,

GEAR HEAD XFA BAO GỒM MỘT SỐ MODEL NHƯ SAU:

XTG9100K,    XTG6100K,    XTG8100K,    XTG9200K,    XTG6200K,    XTG8200K,    XTG950K,      XTG650K,            XTG850K,      XTG930K,      XTG630K,      XTG830K,      XTG920K,      XTG620K,      XTG820K,            XTG915K,      XTG615K,      XTG815K,      XTG910K,      XTG610K,      XTG810K,      XTG95K,            XTG65K,        XTG85K,

DRIVER XFA BAO GỒM MỘT SỐ MODEL NHƯ SAU:

XFD100,         XFD50,           XFD30,

MODEL HỘP SỐ, CONTROL UNIT, GEAR HEAD CHO LOẠI MOTOR XWA BAO GỒM MỘT SỐ LOẠI CƠ BẢN NHƯ SAU:

XWA690A-100K,      XWA690B-100K,      XWA890A-100K,      XWA890B-100K,      XWA990A-100K,            XWA990B-100K,                  XWA640A-100K,      XWA640B-100K,      XWA840A-100K,            XWA840B-100K,      XWA940A-100K,      XWA940B-100K,                  XWA625A-100K,      XWA625B-100K,      XWA825A-100K,      XWA825B-100K,      XWA925A-100K,      XWA925B-100K,                        XWA610A-100K,      XWA610B-100K,      XWA810A-100K,      XWA810B-100K,            XWA910A-100K,      XWA910B-100K,                            XWA690A-200K,      XWA690B-200K,            XWA890A-200K,      XWA890B-200K,      XWA990A-200K,      XWA990B-200K,                  XWA640A-200K,      XWA640B-200K,      XWA840A-200K,      XWA840B-200K,      XWA940A-200K,            XWA940B-200K,                  XWA625A-200K,      XWA625B-200K,      XWA825A-200K,            XWA825B-200K,      XWA925A-200K,      XWA925B-200K,                  XWA610A-200K,       XWA610B-200K,      XWA810A-200K,      XWA810B-200K,      XWA910A-200K,      XWA910B-200K,                        XWA690A-50K,        XWA690B-50K,        XWA890A-50K,        XWA890B-50K,            XWA990A-50K,        XWA990B-50K,                    XWA640A-50K,        XWA640B-50K,            XWA840A-50K,        XWA840B-50K,        XWA940A-50K,        XWA940B-50K,                    XWA625A-50K,        XWA625B-50K,        XWA825A-50K,        XWA825B-50K,        XWA925A-50K,            XWA925B-50K,                    XWA610A-50K,        XWA610B-50K,        XWA810A-50K,            XWA810B-50K,        XWA910A-50K,        XWA910B-50K,                    XWA690A-30K,            XWA690B-30K,        XWA890A-30K,        XWA890B-30K,        XWA990A-30K,        XWA990B-30K,                        XWA640A-30K,        XWA640B-30K,        XWA840A-30K,        XWA840B-30K,            XWA940A-30K,        XWA940B-30K,                    XWA625A-30K,        XWA625B-30K,            XWA825A-30K,        XWA825B-30K,        XWA925A-30K,        XWA925B-30K,                    XWA610A-30K,        XWA610B-30K,        XWA810A-30K,        XWA810B-30K,        XWA910A-30K,            XWA910B-30K,                    XWA690A-20K,        XWA690B-20K,        XWA890A-20K,            XWA890B-20K,        XWA990A-20K,        XWA990B-20K,                    XWA640A-20K,            XWA640B-20K,        XWA840A-20K,        XWA840B-20K,        XWA940A-20K,        XWA940B-20K,                        XWA625A-20K,        XWA625B-20K,        XWA825A-20K,        XWA825B-20K,            XWA925A-20K,        XWA925B-20K,                    XWA610A-20K,        XWA610B-20K,            XWA810A-20K,        XWA810B-20K,        XWA910A-20K,        XWA910B-20K,                    XWA690A-15K,        XWA690B-15K,        XWA890A-15K,        XWA890B-15K,        XWA990A-15K,            XWA990B-15K,                    XWA640A-15K,        XWA640B-15K,        XWA840A-15K,            XWA840B-15K,        XWA940A-15K,        XWA940B-15K,                    XWA625A-15K,            XWA625B-15K,        XWA825A-15K,        XWA825B-15K,        XWA925A-15K,        XWA925B-15K,                        XWA610A-15K,        XWA610B-15K,        XWA810A-15K,        XWA810B-15K,            XWA910A-15K,        XWA910B-15K,                    XWA690A-10K,        XWA690B-10K,            XWA890A-10K,        XWA890B-10K,        XWA990A-10K,        XWA990B-10K,                    XWA640A-10K,        XWA640B-10K,        XWA840A-10K,        XWA840B-10K,        XWA940A-10K,            XWA940B-10K,                    XWA625A-10K,        XWA625B-10K,        XWA825A-10K,            XWA825B-10K,        XWA925A-10K,        XWA925B-10K,                    XWA610A-10K,            XWA610B-10K,        XWA810A-10K,        XWA810B-10K,        XWA910A-10K,        XWA910B-10K,                       XWA690A-5K,          XWA690B-5K,          XWA890A-5K,          XWA890B-5K,          XWA990A-5K,          XWA990B-5K,                      XWA640A-5K,          XWA640B-5K,            XWA840A-5K,          XWA840B-5K,          XWA940A-5K,          XWA940B-5K,                      XWA625A-5K,          XWA625B-5K,          XWA825A-5K,          XWA825B-5K,          XWA925A-5K,            XWA925B-5K,                      XWA610A-5K,          XWA610B-5K,          XWA810A-5K,            XWA810B-5K,          XWA910A-5K,          XWA910B-5K,

Model Motor + Control Unit bao gồm một số model sau:

XWU690GB,  XWU690GA, XWU690DB,  XWU690DA, XWU890GB,  XWU890GA, XWU890DB,   XWU890DA, XWU990GB, 

XWU990GA, XWU990DB,  XWU990DA,  XWU640GB,  XWU640GA, XWU640DB,  XWU640DA, XWU840GB,  XWU840GA, XWU840DB,  XWU840DA,            XWU940GB,  XWU940GA, XWU940DB,  XWU940DA,             XWU625GB,  XWU625GA,            XWU625DB,  XWU625DA, XWU825GB,  XWU825GA, XWU825DB,  XWU825DA, XWU925GB,            XWU925GA, XWU925DB,  XWU925DA,             XWU610GB,  XWU610GA, XWU610DB,            XWU610DA, XWU810GB,  XWU810GA, XWU810DB,  XWU810DA, XWU910GB,  XWU910GA,            XWU910DB,  XWU910DA,

Motor  bao gồm các model như sau:

XVM690G,     XVM690D,     XVM890G,     XVM890D,     XVM990G,     XVM990D,                 XVM640G,            XVM640D,     XVM840G,     XVM840D,     XVM940G,     XVM940D,                 XVM625G,    XVM625D,            XVM825G,     XVM825D,     XVM925G,     XVM925D,               XVM610G,     XVM610D,    XVM810G,            XVM810D,     XVM910G,     XVM910D,

Gear Head bao gồm một số  model như sau:

XTG6100K,    XTG8100K,    XTG9100K,   XTG6200K,    XTG8200K,    XTG9200K,        XTG650K,         XTG850K,      XTG950K,                  XTG630K,      XTG830K,      XTG930K,     XTG620K,    XTG820K,      XTG920K,    XTG615K,      XTG815K, 

 XTG915K,  XTG610K,   XTG810K,  XTG910K,  XTG65K,  XTG85K,

Control Unit bao gồm một số model như sau:

XWD90B,       XWD90A,      XWD40B,       XWD40A,      XWD25B,       XWD25A,      XWD10B,       XWD10A,

XBA6120A-100K, XBA6120B-100K, XBA6120U-100K, XBA8120A-100K, XBA8120B-100K, XBA8120U-100K, XBA9120A-100K, XBA9120B-100K, XBA9120U-100K, XBA10120A-100K, XBA10120B-100K, XBA10120U-100K, XBA6150A-100K, XBA6150B-100K, XBA6150U-100K, XBA8150A-100K, XBA8150B-100K, XBA8150U-100K, XBA9150A-100K, XBA9150B-100K, XBA9150U-100K, XBA10150A-100K, XBA10150B-100K, XBA10150U-100K, , XBA620A-100K, XBA620B-100K, XBA620U-100K, XBA820A-100K, XBA820B-100K, XBA820U-100K, XBA920A-100K, XBA920B-100K, XBA920U-100K, XBA1020A-100K, XBA1020B-100K, XBA1020U-100K, , XBA640A-100K, XBA640B-100K, XBA640U-100K, XBA840A-100K, XBA840B-100K, XBA840U-100K, XBA940A-100K, XBA940B-100K, XBA940U-100K, XBA1040A-100K, XBA1040B-100K, XBA1040U-100K, , XBA675A-100K, XBA675B-100K, XBA675U-100K, XBA875A-100K, XBA875B-100K, XBA875U-100K, XBA975A-100K, XBA975B-100K, XBA975U-100K, XBA1075A-100K, XBA1075B-100K, XBA1075U-100K, , XBA6200A-100K, XBA6200B-100K, XBA6200U-100K, XBA8200A-100K, XBA8200B-100K, XBA8200U-100K, XBA9200A-100K, XBA9200B-100K, XBA9200U-100K, XBA10200A-100K, XBA10200B-100K, XBA10200U-100K, , XBA6400A-100K, XBA6400B-100K, XBA6400U-100K, XBA8400A-100K, XBA8400B-100K, XBA8400U-100K, XBA9400A-100K, XBA9400B-100K, XBA9400U-100K, XBA10400A-100K, XBA10400B-100K, XBA10400U-100K, , XBA6120A-200K, XBA6120B-200K, XBA6120U-200K, XBA8120A-200K, XBA8120B-200K, XBA8120U-200K, XBA9120A-200K, XBA9120B-200K, XBA9120U-200K, XBA10120A-200K, XBA10120B-200K, XBA10120U-200K, , XBA6150A-200K, XBA6150B-200K, XBA6150U-200K, XBA8150A-200K, XBA8150B-200K, XBA8150U-200K, XBA9150A-200K, XBA9150B-200K, XBA9150U-200K, XBA10150A-200K, XBA10150B-200K, XBA10150U-200K, , XBA620A-200K, XBA620B-200K, XBA620U-200K, XBA820A-200K, XBA820B-200K, XBA820U-200K, XBA920A-200K, XBA920B-200K, XBA920U-200K, XBA1020A-200K, XBA1020B-200K, XBA1020U-200K, , XBA640A-200K, XBA640B-200K, XBA640U-200K, XBA840A-200K, XBA840B-200K, XBA840U-200K, XBA940A-200K, XBA940B-200K, XBA940U-200K, XBA1040A-200K, XBA1040B-200K, XBA1040U-200K, , XBA675A-200K, XBA675B-200K, XBA675U-200K, XBA875A-200K, XBA875B-200K, XBA875U-200K, XBA975A-200K, XBA975B-200K, XBA975U-200K, XBA1075A-200K, XBA1075B-200K, XBA1075U-200K, , XBA6200A-200K, XBA6200B-200K, XBA6200U-200K, XBA8200A-200K, XBA8200B-200K, XBA8200U-200K, XBA9200A-200K, XBA9200B-200K, XBA9200U-200K, XBA10200A-200K, XBA10200B-200K, XBA10200U-200K, , XBA6400A-200K, XBA6400B-200K, XBA6400U-200K, XBA8400A-200K, XBA8400B-200K, XBA8400U-200K, XBA9400A-200K, XBA9400B-200K, XBA9400U-200K, XBA10400A-200K, XBA10400B-200K, XBA10400U-200K, , XBA6120A-50K, XBA6120B-50K, XBA6120U-50K, XBA8120A-50K, XBA8120B-50K, XBA8120U-50K, XBA9120A-50K, XBA9120B-50K, XBA9120U-50K, XBA10120A-50K, XBA10120B-50K, XBA10120U-50K,

XBA6150A-50K, XBA6150B-50K, XBA6150U-50K, XBA8150A-50K, XBA8150B-50K, XBA8150U-50K, XBA9150A-50K, XBA9150B-50K, XBA9150U-50K, XBA10150A-50K, XBA10150B-50K, XBA10150U-50K, , XBA620A-50K, XBA620B-50K, XBA620U-50K, XBA820A-50K, XBA820B-50K, XBA820U-50K, XBA920A-50K, XBA920B-50K, XBA920U-50K, XBA1020A-50K, XBA1020B-50K, XBA1020U-50K, , XBA640A-50K, XBA640B-50K, XBA640U-50K, XBA840A-50K, XBA840B-50K, XBA840U-50K, XBA940A-50K, XBA940B-50K, XBA940U-50K, XBA1040A-50K, XBA1040B-50K, XBA1040U-50K, , XBA675A-50K, XBA675B-50K, XBA675U-50K, XBA875A-50K, XBA875B-50K, XBA875U-50K, XBA975A-50K, XBA975B-50K, XBA975U-50K, XBA1075A-50K, XBA1075B-50K, XBA1075U-50K, , XBA6200A-50K, XBA6200B-50K, XBA6200U-50K, XBA8200A-50K, XBA8200B-50K, XBA8200U-50K, XBA9200A-50K, XBA9200B-50K, XBA9200U-50K, XBA10200A-50K, XBA10200B-50K, XBA10200U-50K, , XBA6400A-50K, XBA6400B-50K, XBA6400U-50K, XBA8400A-50K, XBA8400B-50K, XBA8400U-50K, XBA9400A-50K, XBA9400B-50K, XBA9400U-50K, XBA10400A-50K, XBA10400B-50K, XBA10400U-50K, , XBA6120A-30K, XBA6120B-30K, XBA6120U-30K, XBA8120A-30K, XBA8120B-30K, XBA8120U-30K, XBA9120A-30K, XBA9120B-30K, XBA9120U-30K, XBA10120A-30K, XBA10120B-30K, XBA10120U-30K, , XBA6150A-30K, XBA6150B-30K, XBA6150U-30K, XBA8150A-30K, XBA8150B-30K, XBA8150U-30K, XBA9150A-30K, XBA9150B-30K, XBA9150U-30K, XBA10150A-30K, XBA10150B-30K, XBA10150U-30K, , XBA620A-30K, XBA620B-30K, XBA620U-30K, XBA820A-30K, XBA820B-30K, XBA820U-30K, XBA920A-30K, XBA920B-30K, XBA920U-30K, XBA1020A-30K, XBA1020B-30K, XBA1020U-30K, , XBA640A-30K, XBA640B-30K, XBA640U-30K, XBA840A-30K, XBA840B-30K, XBA840U-30K, XBA940A-30K, XBA940B-30K, XBA940U-30K, XBA1040A-30K, XBA1040B-30K, XBA1040U-30K, , XBA675A-30K, XBA675B-30K, XBA675U-30K, XBA875A-30K, XBA875B-30K, XBA875U-30K, XBA975A-30K, XBA975B-30K, XBA975U-30K, XBA1075A-30K, XBA1075B-30K, XBA1075U-30K, , XBA6200A-30K, XBA6200B-30K, XBA6200U-30K, XBA8200A-30K, XBA8200B-30K, XBA8200U-30K, XBA9200A-30K, XBA9200B-30K, XBA9200U-30K, XBA10200A-30K, XBA10200B-30K, XBA10200U-30K, , XBA6400A-30K, XBA6400B-30K, XBA6400U-30K, XBA8400A-30K, XBA8400B-30K, XBA8400U-30K, XBA9400A-30K, XBA9400B-30K, XBA9400U-30K, XBA10400A-30K, XBA10400B-30K, XBA10400U-30K, , XBA6120A-20K, XBA6120B-20K, XBA6120U-20K, XBA8120A-20K, XBA8120B-20K, XBA8120U-20K, XBA9120A-20K, XBA9120B-20K, XBA9120U-20K, XBA10120A-20K, XBA10120B-20K, XBA10120U-20K, , XBA6150A-20K, XBA6150B-20K, XBA6150U-20K, XBA8150A-20K, XBA8150B-20K, XBA8150U-20K, XBA9150A-20K, XBA9150B-20K, XBA9150U-20K, XBA10150A-20K, XBA10150B-20K, XBA10150U-20K, , XBA620A-20K, XBA620B-20K, XBA620U-20K, XBA820A-20K, XBA820B-20K, XBA820U-20K, XBA920A-20K, XBA920B-20K, XBA920U-20K, XBA1020A-20K, XBA1020B-20K, XBA1020U-20K,

XBA640A-20K, XBA640B-20K, XBA640U-20K, XBA840A-20K, XBA840B-20K, XBA840U-20K, XBA940A-20K, XBA940B-20K, XBA940U-20K, XBA1040A-20K, XBA1040B-20K, XBA1040U-20K, , XBA675A-20K, XBA675B-20K, XBA675U-20K, XBA875A-20K, XBA875B-20K, XBA875U-20K, XBA975A-20K, XBA975B-20K, XBA975U-20K, XBA1075A-20K, XBA1075B-20K, XBA1075U-20K, , XBA6200A-20K, XBA6200B-20K, XBA6200U-20K, XBA8200A-20K, XBA8200B-20K, XBA8200U-20K, XBA9200A-20K, XBA9200B-20K, XBA9200U-20K, XBA10200A-20K, XBA10200B-20K, XBA10200U-20K, , XBA6400A-20K, XBA6400B-20K, XBA6400U-20K, XBA8400A-20K, XBA8400B-20K, XBA8400U-20K, XBA9400A-20K, XBA9400B-20K, XBA9400U-20K, XBA10400A-20K, XBA10400B-20K, XBA10400U-20K, , XBA6120A-15K, XBA6120B-15K, XBA6120U-15K, XBA8120A-15K, XBA8120B-15K, XBA8120U-15K, XBA9120A-15K, XBA9120B-15K, XBA9120U-15K, XBA10120A-15K, XBA10120B-15K, XBA10120U-15K, , XBA6150A-15K, XBA6150B-15K, XBA6150U-15K, XBA8150A-15K, XBA8150B-15K, XBA8150U-15K, XBA9150A-15K, XBA9150B-15K, XBA9150U-15K, XBA10150A-15K, XBA10150B-15K, XBA10150U-15K, , XBA620A-15K, XBA620B-15K, XBA620U-15K, XBA820A-15K, XBA820B-15K, XBA820U-15K, XBA920A-15K, XBA920B-15K, XBA920U-15K, XBA1020A-15K, XBA1020B-15K, XBA1020U-15K, , XBA640A-15K, XBA640B-15K, XBA640U-15K, XBA840A-15K, XBA840B-15K, XBA840U-15K, XBA940A-15K, XBA940B-15K, XBA940U-15K, XBA1040A-15K, XBA1040B-15K, XBA1040U-15K, , XBA675A-15K, XBA675B-15K, XBA675U-15K, XBA875A-15K, XBA875B-15K, XBA875U-15K, XBA975A-15K, XBA975B-15K, XBA975U-15K, XBA1075A-15K, XBA1075B-15K, XBA1075U-15K, , XBA6200A-15K, XBA6200B-15K, XBA6200U-15K, XBA8200A-15K, XBA8200B-15K, XBA8200U-15K, XBA9200A-15K, XBA9200B-15K, XBA9200U-15K, XBA10200A-15K, XBA10200B-15K, XBA10200U-15K, , XBA6400A-15K, XBA6400B-15K, XBA6400U-15K, XBA8400A-15K, XBA8400B-15K, XBA8400U-15K, XBA9400A-15K, XBA9400B-15K, XBA9400U-15K, XBA10400A-15K, XBA10400B-15K, XBA10400U-15K, , XBA6120A-10K, XBA6120B-10K, XBA6120U-10K, XBA8120A-10K, XBA8120B-10K, XBA8120U-10K, XBA9120A-10K, XBA9120B-10K, XBA9120U-10K, XBA10120A-10K, XBA10120B-10K, XBA10120U-10K, , XBA6150A-10K, XBA6150B-10K, XBA6150U-10K, XBA8150A-10K, XBA8150B-10K, XBA8150U-10K, XBA9150A-10K, XBA9150B-10K, XBA9150U-10K, XBA10150A-10K, XBA10150B-10K, XBA10150U-10K, , XBA620A-10K, XBA620B-10K, XBA620U-10K, XBA820A-10K, XBA820B-10K, XBA820U-10K, XBA920A-10K, XBA920B-10K, XBA920U-10K, XBA1020A-10K, XBA1020B-10K, XBA1020U-10K, , XBA640A-10K, XBA640B-10K, XBA640U-10K, XBA840A-10K, XBA840B-10K, XBA840U-10K, XBA940A-10K, XBA940B-10K, XBA940U-10K, XBA1040A-10K, XBA1040B-10K, XBA1040U-10K,

XBA675A-10K, XBA675B-10K, XBA675U-10K, XBA875A-10K, XBA875B-10K, XBA875U-10K, XBA975A-10K, XBA975B-10K, XBA975U-10K, XBA1075A-10K, XBA1075B-10K, XBA1075U-10K, , XBA6200A-10K, XBA6200B-10K, XBA6200U-10K, XBA8200A-10K, XBA8200B-10K, XBA8200U-10K, XBA9200A-10K, XBA9200B-10K, XBA9200U-10K, XBA10200A-10K, XBA10200B-10K, XBA10200U-10K, , XBA6400A-10K, XBA6400B-10K, XBA6400U-10K, XBA8400A-10K, XBA8400B-10K, XBA8400U-10K, XBA9400A-10K, XBA9400B-10K, XBA9400U-10K, XBA10400A-10K, XBA10400B-10K, XBA10400U-10K, , XBA6120A-5K, XBA6120B-5K, XBA6120U-5K, XBA8120A-5K, XBA8120B-5K, XBA8120U-5K, XBA9120A-5K, XBA9120B-5K, XBA9120U-5K, XBA10120A-5K, XBA10120B-5K, XBA10120U-5K, , XBA6150A-5K, XBA6150B-5K, XBA6150U-5K, XBA8150A-5K, XBA8150B-5K, XBA8150U-5K, XBA9150A-5K, XBA9150B-5K, XBA9150U-5K, XBA10150A-5K, XBA10150B-5K, XBA10150U-5K, 5, XBA620A-5K, XBA620B-5K, XBA620U-5K, XBA820A-5K, XBA820B-5K, XBA820U-5K, XBA920A-5K, XBA920B-5K, XBA920U-5K, XBA1020A-5K, XBA1020B-5K, XBA1020U-5K, , XBA640A-5K, XBA640B-5K, XBA640U-5K, XBA840A-5K, XBA840B-5K, XBA840U-5K, XBA940A-5K, XBA940B-5K, XBA940U-5K, XBA1040A-5K, XBA1040B-5K, XBA1040U-5K, , XBA675A-5K, XBA675B-5K, XBA675U-5K, XBA875A-5K, XBA875B-5K, XBA875U-5K, XBA975A-5K, XBA975B-5K, XBA975U-5K, XBA1075A-5K, XBA1075B-5K, XBA1075U-5K, , XBA6200A-5K, XBA6200B-5K, XBA6200U-5K, XBA8200A-5K, XBA8200B-5K, XBA8200U-5K, XBA9200A-5K, XBA9200B-5K, XBA9200U-5K, XBA10200A-5K, XBA10200B-5K, XBA10200U-5K, , XBA6400A-5K, XBA6400B-5K, XBA6400U-5K, XBA8400A-5K, XBA8400B-5K, XBA8400U-5K, XBA9400A-5K, XBA9400B-5K, XBA9400U-5K, XBA10400A-5K, XBA10400B-5K, XBA10400U-5K,

MOTOR + CONTROL UNIT BAO GỒM MỘT SỐ MODEL NHƯ SAU:

XBU9120GA, XBU9120DA, XBU9120GB, XBU9120DB, XBU9120GD, XBU9120DD, XBU10120GA, XBU10120DA, XBU10120GB, XBU10120DB, XBU10120GD, XBU10120DD, XBU8120GA, XBU8120DA, XBU8120GB, XBU8120DB, XBU8120GD, XBU8120DD, XBU6120GA, XBU6120DA, XBU6120GB, XBU6120DB, XBU6120GD, XBU6120DD, XBU9150GA, XBU9150DA, XBU9150GB, XBU9150DB, XBU9150GD, XBU9150DD, XBU10150GA, XBU10150DA, XBU10150GB, XBU10150DB, XBU10150GD, XBU10150DD, XBU8150GA, XBU8150DA, XBU8150GB, XBU8150DB, XBU8150GD, XBU8150DD, XBU6150GA, XBU6150DA, XBU6150GB, XBU6150DB, XBU6150GD, XBU6150DD, XBU975GA, XBU975DA, XBU975GB, XBU975DB, XBU975GD, XBU975DD, XBU1075GA, XBU1075DA, XBU1075GB, XBU1075DB, XBU1075GD, XBU1075DD, XBU875GA, XBU875DA, XBU875GB, XBU875DB, XBU875GD, XBU875DD, XBU675GA, XBU675DA, XBU675GB, XBU675DB, XBU675GD, XBU675DD, XBU940GA, XBU940DA, XBU940GB, XBU940DB, XBU940GD, XBU940DD, XBU1040GA, XBU1040DA, XBU1040GB, XBU1040DB, XBU1040GD, XBU1040DD, XBU840GA, XBU840DA, XBU840GB, XBU840DB, XBU840GD, XBU840DD, XBU640GA, XBU640DA, XBU640GB, XBU640DB, XBU640GD, XBU640DD, XBU920GA, XBU920DA, XBU920GB, XBU920DB, XBU920GD, XBU920DD, XBU1020GA, XBU1020DA, XBU1020GB, XBU1020DB, XBU1020GD, XBU1020DD, XBU820GA, XBU820DA, XBU820GB, XBU820DB, XBU820GD, XBU820DD, XBU620GA, XBU620DA, XBU620GB, XBU620DB, XBU620GD, XBU620DD,

Motor model XBA bao gồm các model như sau:

XBM9120G, XBM9120D, XBM10120G, XBM10120D, XBM8120G, XBM8120D, XBM6120G, XBM6120D, XBM9150G, XBM9150D, XBM10150G, XBM10150D, XBM8150G, XBM8150D, XBM6150G, XBM6150D, XBM975G, XBM975D, XBM1075G, XBM1075D, XBM875G, XBM875D, XBM675G, XBM675D, XBM940G, XBM940D, XBM1040G, XBM1040D, XBM840G, XBM840D, XBM640G, XBM640D, XBM920G, XBM920D, XBM1020G, XBM1020D, XBM820G, XBM820D, XBM620G, XBM620D,

Gear head model XBA bao gồm các model như sau:

XTG9100K, XTG6100K, XTG8100K, XTG10100K, XTG9200K, XTG6200K, XTG8200K, XTG10200K, XTG950K, XTG650K, XTG850K, XTG1050K, XTG930K, XTG630K, XTG830K, XTG1030K, XTG920K, XTG620K, XTG820K, XTG1020K, XTG915K, XTG615K, XTG815K, XTG1015K, XTG910K, XTG610K, XTG810K, XTG1010K, XTG95K, XTG65K, XTG85K, XTG105K,

Control unit bao gồm các model như sau:

XBD120B, XBD120A, XBD120U, XBD150B, XBD150A, XBD150U, XBD75B, XBD75A, XBD75U, XBD40B, XBD40A, XBD40U, XBD20B, XBD20A, XBD20U,

XFA690A-100K, XFA690B-100K, XFA890A-100K, XFA890B-100K, XFA990A-100K, XFA990B-100K, XFA640A-100K, XFA640B-100K, XFA840A-100K, XFA840B-100K, XFA940A-100K, XFA940B-100K, XFA625A-100K, XFA625B-100K, XFA825A-100K, XFA825B-100K, XFA925A-100K, XFA925B-100K, XFA610A-100K, XFA610B-100K, XFA810A-100K, XFA810B-100K, XFA910A-100K, XFA910B-100K, XFA690A-200K, XFA690B-200K, XFA890A-200K, XFA890B-200K, XFA990A-200K, XFA990B-200K, XFA640A-200K, XFA640B-200K, XFA840A-200K, XFA840B-200K, XFA940A-200K, XFA940B-200K, XFA625A-200K, XFA625B-200K, XFA825A-200K, XFA825B-200K, XFA925A-200K, XFA925B-200K, XFA610A-200K, XFA610B-200K, XFA810A-200K, XFA810B-200K, XFA910A-200K, XFA910B-200K, XFA690A-50K, XFA690B-50K, XFA890A-50K, XFA890B-50K, XFA990A-50K, XFA990B-50K, XFA640A-50K, XFA640B-50K, XFA840A-50K, XFA840B-50K, XFA940A-50K, XFA940B-50K, XFA625A-50K, XFA625B-50K, XFA825A-50K, XFA825B-50K, XFA925A-50K, XFA925B-50K, XFA610A-50K, XFA610B-50K, XFA810A-50K, XFA810B-50K, XFA910A-50K, XFA910B-50K, XFA690A-30K, XFA690B-30K, XFA890A-30K, XFA890B-30K, XFA990A-30K, XFA990B-30K, XFA640A-30K, XFA640B-30K, XFA840A-30K, XFA840B-30K, XFA940A-30K, XFA940B-30K, XFA625A-30K, XFA625B-30K, XFA825A-30K, XFA825B-30K, XFA925A-30K, XFA925B-30K, XFA610A-30K, XFA610B-30K, XFA810A-30K, XFA810B-30K, XFA910A-30K, XFA910B-30K, XFA690A-20K, XFA690B-20K, XFA890A-20K, XFA890B-20K, XFA990A-20K, XFA990B-20K, XFA640A-20K, XFA640B-20K, XFA840A-20K, XFA840B-20K, XFA940A-20K, XFA940B-20K, XFA625A-20K, XFA625B-20K, XFA825A-20K, XFA825B-20K, XFA925A-20K, XFA925B-20K, XFA610A-20K, XFA610B-20K, XFA810A-20K, XFA810B-20K, XFA910A-20K, XFA910B-20K, XFA690A-15K, XFA690B-15K, XFA890A-15K, XFA890B-15K, XFA990A-15K, XFA990B-15K, XFA640A-15K, XFA640B-15K, XFA840A-15K, XFA840B-15K, XFA940A-15K, XFA940B-15K, XFA625A-15K, XFA625B-15K, XFA825A-15K, XFA825B-15K, XFA925A-15K, XFA925B-15K, XFA610A-15K, XFA610B-15K, XFA810A-15K, XFA810B-15K, XFA910A-15K, XFA910B-15K, XFA690A-10K, XFA690B-10K, XFA890A-10K, XFA890B-10K, XFA990A-10K, XFA990B-10K, XFA640A-10K, XFA640B-10K, XFA840A-10K, XFA840B-10K, XFA940A-10K, XFA940B-10K, XFA625A-10K, XFA625B-10K, XFA825A-10K, XFA825B-10K, XFA925A-10K, XFA925B-10K, XFA610A-10K, XFA610B-10K, XFA810A-10K, XFA810B-10K, XFA910A-10K, XFA910B-10K, XFA690A-5K, XFA690B-5K, XFA890A-5K, XFA890B-5K, XFA990A-5K, XFA990B-5K, XFA640A-5K, XFA640B-5K, XFA840A-5K, XFA840B-5K, XFA940A-5K, XFA940B-5K, XFA625A-5K, XFA625B-5K, XFA825A-5K, XFA825B-5K, XFA925A-5K, XFA925B-5K, XFA610A-5K, XFA610B-5K, XFA810A-5K, XFA810B-5K, XFA910A-5K, XFA910B-5K,

MOTOR + DRIVER BAO GỒM MỘT SỐ MODEL NHƯ SAU:

XFU9100G, XFU9100D, XFU8100G, XFU8100D, XFU6100G, XFU6100D, XFU950G, XFU950D, XFU850G, XFU850D, XFU650G, XFU650D, XFU930G, XFU930D, XFU830G, XFU830D, XFU630G, XFU630D,

MOTOR XFA BAO GỒM MỘT SỐ MODEL NHƯ SAU:

XFM9100G, XFM9100D, XFM8100G, XFM8100D, XFM6100G, XFM6100D, XFM950G, XFM950D, XFM850G, XFM850D, XFM650G, XFM650D, XFM930G, XFM930D, XFM830G, XFM830D, XFM630G, XFM630D,

GEAR HEAD XFA BAO GỒM MỘT SỐ MODEL NHƯ SAU:

XTG9100K, XTG6100K, XTG8100K, XTG9200K, XTG6200K, XTG8200K, XTG950K, XTG650K, XTG850K, XTG930K, XTG630K, XTG830K, XTG920K, XTG620K, XTG820K, XTG915K, XTG615K, XTG815K, XTG910K, XTG610K, XTG810K, XTG95K, XTG65K, XTG85K,

DRIVER XFA BAO GỒM MỘT SỐ MODEL NHƯ SAU:

XFD100, XFD50, XFD30,
XWA690A-100K, XWA690B-100K, XWA890A-100K, XWA890B-100K, XWA990A-100K, XWA990B-100K, XWA640A-100K, XWA640B-100K, XWA840A-100K, XWA840B-100K, XWA940A-100K, XWA940B-100K, XWA625A-100K, XWA625B-100K, XWA825A-100K, XWA825B-100K, XWA925A-100K, XWA925B-100K, XWA610A-100K, XWA610B-100K, XWA810A-100K, XWA810B-100K, XWA910A-100K, XWA910B-100K, XWA690A-200K, XWA690B-200K, XWA890A-200K, XWA890B-200K, XWA990A-200K, XWA990B-200K, XWA640A-200K, XWA640B-200K, XWA840A-200K, XWA840B-200K, XWA940A-200K, XWA940B-200K, XWA625A-200K, XWA625B-200K, XWA825A-200K, XWA825B-200K, XWA925A-200K, XWA925B-200K, XWA610A-200K, XWA610B-200K, XWA810A-200K, XWA810B-200K, XWA910A-200K, XWA910B-200K, XWA690A-50K, XWA690B-50K, XWA890A-50K, XWA890B-50K, XWA990A-50K, XWA990B-50K, XWA640A-50K, XWA640B-50K, XWA840A-50K, XWA840B-50K, XWA940A-50K, XWA940B-50K, XWA625A-50K, XWA625B-50K, XWA825A-50K, XWA825B-50K, XWA925A-50K, XWA925B-50K, XWA610A-50K, XWA610B-50K, XWA810A-50K, XWA810B-50K, XWA910A-50K, XWA910B-50K, XWA690A-30K, XWA690B-30K, XWA890A-30K, XWA890B-30K, XWA990A-30K, XWA990B-30K, XWA640A-30K, XWA640B-30K, XWA840A-30K, XWA840B-30K, XWA940A-30K, XWA940B-30K, XWA625A-30K, XWA625B-30K, XWA825A-30K, XWA825B-30K, XWA925A-30K, XWA925B-30K, XWA610A-30K, XWA610B-30K, XWA810A-30K, XWA810B-30K, XWA910A-30K, XWA910B-30K, XWA690A-20K, XWA690B-20K, XWA890A-20K, XWA890B-20K, XWA990A-20K, XWA990B-20K, XWA640A-20K, XWA640B-20K, XWA840A-20K, XWA840B-20K, XWA940A-20K, XWA940B-20K, XWA625A-20K, XWA625B-20K, XWA825A-20K, XWA825B-20K, XWA925A-20K, XWA925B-20K, XWA610A-20K, XWA610B-20K, XWA810A-20K, XWA810B-20K, XWA910A-20K, XWA910B-20K, XWA690A-15K, XWA690B-15K, XWA890A-15K, XWA890B-15K, XWA990A-15K, XWA990B-15K, XWA640A-15K, XWA640B-15K, XWA840A-15K, XWA840B-15K, XWA940A-15K, XWA940B-15K, XWA625A-15K, XWA625B-15K, XWA825A-15K, XWA825B-15K, XWA925A-15K, XWA925B-15K, XWA610A-15K, XWA610B-15K, XWA810A-15K, XWA810B-15K, XWA910A-15K, XWA910B-15K, XWA690A-10K, XWA690B-10K, XWA890A-10K, XWA890B-10K, XWA990A-10K, XWA990B-10K, XWA640A-10K, XWA640B-10K, XWA840A-10K, XWA840B-10K, XWA940A-10K, XWA940B-10K, XWA625A-10K, XWA625B-10K, XWA825A-10K, XWA825B-10K, XWA925A-10K, XWA925B-10K, XWA610A-10K, XWA610B-10K, XWA810A-10K, XWA810B-10K, XWA910A-10K, XWA910B-10K, XWA690A-5K, XWA690B-5K, XWA890A-5K, XWA890B-5K, XWA990A-5K, XWA990B-5K, XWA640A-5K, XWA640B-5K, XWA840A-5K, XWA840B-5K, XWA940A-5K, XWA940B-5K, XWA625A-5K, XWA625B-5K, XWA825A-5K, XWA825B-5K, XWA925A-5K, XWA925B-5K, XWA610A-5K, XWA610B-5K, XWA810A-5K, XWA810B-5K, XWA910A-5K, XWA910B-5K,

Model Motor + Control Unit bao gồm một số model sau:

XWU690GB, XWU690GA, XWU690DB, XWU690DA, XWU890GB, XWU890GA, XWU890DB, XWU890DA, XWU990GB,

XWU990GA, XWU990DB, XWU990DA, XWU640GB, XWU640GA, XWU640DB, XWU640DA, XWU840GB, XWU840GA, XWU840DB, XWU840DA, XWU940GB, XWU940GA, XWU940DB, XWU940DA, XWU625GB, XWU625GA, XWU625DB, XWU625DA, XWU825GB, XWU825GA, XWU825DB, XWU825DA, XWU925GB, XWU925GA, XWU925DB, XWU925DA, XWU610GB, XWU610GA, XWU610DB, XWU610DA, XWU810GB, XWU810GA, XWU810DB, XWU810DA, XWU910GB, XWU910GA, XWU910DB, XWU910DA,

Motor bao gồm các model như sau:

XVM690G, XVM690D, XVM890G, XVM890D, XVM990G, XVM990D, XVM640G, XVM640D, XVM840G, XVM840D, XVM940G, XVM940D, XVM625G, XVM625D, XVM825G, XVM825D, XVM925G, XVM925D, XVM610G, XVM610D, XVM810G, XVM810D, XVM910G, XVM910D,

Gear Head bao gồm một số model như sau:

XTG6100K, XTG8100K, XTG9100K, XTG6200K, XTG8200K, XTG9200K, XTG650K, XTG850K, XTG950K, XTG630K, XTG830K, XTG930K, XTG620K, XTG820K, XTG920K, XTG615K, XTG815K,

XTG915K, XTG610K, XTG810K, XTG910K, XTG65K, XTG85K,

Control Unit bao gồm một số model như sau:

XWD90B, XWD90A, XWD40B, XWD40A, XWD25B, XWD25A, XWD10B, XWD10A,

Tin liên quan

error: Content is protected !!